top of page

Algemene voorwaarden

Hier lees je de algemene voorwaarden zoals die gelden voor Praktijk ViaMea. In het kort zullen deze ook worden toegelicht tijdens de intake, maar de uitgebreide informatie kun je hier al lezen. Door de behandelovereenkomst te ondertekenen tijdens de intake, ga je akkoord met de algemene voorwaarden. Neem voor vragen gerust contact met me op.

Praktijk ViaMea, emdr therapie Hoorn, hypnotherapie Hoorn, rouwverwerking Hoorn, hulp bij burnout, hulp bij postnatale depressie, draagkracht training, vitaliteitscoach, Hoorn, Blokker, West Friesland, Janine Veerman

Algemeen

Praktijk ViaMea is een eenmanszaak, waarbij Janine Veerman aangesloten is bij de beroepsvereniging VBAG en koepelorganisatie RBCZ. Janine Veerman is verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheids-, beroepsfouten- en persoonlijke ongevallen via Balens. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en offertes.  

Verantwoordelijkheden Praktijk

Praktijk ViaMea werkt volgens de beroepscode, ethiek- en wetgeving en gedragsregels voor therapeuten, mede vastgesteld door de beroepsvereniging VBAG en koepelorganisatie voor HBO-therapeuten RBCZ. Praktijk ViaMea stelt de belangen van de cliënt centraal en behoudt daarnaast ten alle tijden het recht om cliënten te weigeren of de behandeling (vroegtijdig) af te ronden. Als dat het geval is, dan zal dat goed worden besproken en toegelicht. Praktijk ViaMea aanvaart geen aansprakelijkheid wanneer de cliënt onverantwoord handelt of voor andere behandelingen die de cliënt elders aangaat. Praktijk ViaMea aanvaardt geen aansprakelijkheid als blijkt dat de cliënt onverantwoord handelt, dan wel zonder overleg andere therapieën aangaat of is aangegaan dan wel enige medische- of andere, voor de therapie of training belangwekkende informatie, heeft verzwegen of achtergehouden. Bij afwezigheid door ziekte of persoonlijke omstandigheden zal Praktijk ViaMea desgewenst zorg dragen voor de overdracht naar een vervangende behandelaar, na toestemming van de cliënt. 

Verantwoordelijkheden Cliënt

De cliënt is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor het verloop van de sessies en de keuzes en beslissingen die je neemt naar aanleiding van de therapie, coaching, training of cursus. Daarnaast is de cliënt zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van belangrijke en relevante informatie voorafgaand en tijdens de sessies. De cliënt zal de ondergane technieken onder geen beding toepassen op derden. De aangeleerde oefeningen en technieken zijn enkel voor de cliënt bedoeld en niet om (onverantwoord) over te dragen op derden, hetzelfde geldt voor materiaal dat ter beschikking is gesteld aan de cliënt. De cliënt is zelf verantwoordelijk kennis te nemen van de algemene voorwaarde zoals hier gesteld. 

Klachten

Praktijk ViaMea is aangesloten bij Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) en draagt bij aan de kwaliteit van zorg. Wanneer we bij een klacht of geschil niet tot een gezamenlijke oplossing kunnen komen, kan de cliënt zich wenden tot de klachten- en geschillencommissie van de beroepsvereniging VBAG. 

Dossiervorming en geheimhouding

Praktijk ViaMea registreert NAW-gegevens en houdt een zorgdossier bij binnen een digitaal beveiligde omgeving. Deze gegevens moeten wettelijk 20 jaar worden gearchiveerd, waarna het wordt vernietigd. De cliënt heeft het recht op inzage in diens eigen dossier. Meer informatie hierover is te lezen in de privacy verklaring. Praktijk ViaMea houdt zich aan de geheimhoudingsplicht. Gegevens en informatie over de cliënt zal alleen met uitdrukkende goedkeuring worden overhandigd of gedeeld met derden (artsen, collega therapeuten). Bij behandeling van jongeren van 12-16 jarigen is het wettelijk bepaald dat de jongere toestemming moet geven, voordat informatie kan worden verstrekt aan de ouders/verzorgers. Vanaf 16 jaar gelden de volwassen wettelijke bepalingen.  

Behandelovereenkomst

De cliënt sluit samen met de therapeut een behandelingsovereenkomst waarin rechten en plichten van beide zijden zijn geregeld. Daarnaast zal worden gewezen op deze uitgebreide beschrijving van de algemene voorwaarden en de privacy verklaring op de website. De behandelingsovereenkomst dient door de cliënt en therapeut te worden ondertekend en voorzien zijn van een dagtekening. Indien gewenst, wordt aan de cliënt een kopie van deze overeenkomst overhandigd. Ondertekenen betekent dat de cliënt en therapeut kennis hebben genomen van- en akkoord gaan met de rechten en plichten zoals beschreven in de algemene voorwaarden en de privacy verklaring. Tenzij de cliënt schriftelijk bezwaar indient, is Praktijk ViaMea vrij om in (psychische of fysieke noodgevallen) te overleggen met de (huis)arts, therapeut of andere behandelaar van de cliënt of in het geval van een doorverwijzing belangrijke en relevante informatie te achterhalen. 

Privacy verklaring

Cliënt heeft kennis genomen van de Privacy verklaring en geeft door het ondertekenen van een behandelingsovereenkomst toestemming voor het verwerken van de persoonsgegevens in een cliëntendossier ten behoeve van de facturatie en het verloop van de sessies en conform de informatieplicht van de AVG. Bij inschrijving van een cursus, workshop of training wordt de cliënt gewezen op de algemene voorwaarden en gaat bij inschrijving automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden.​

Afspraken

Zoals op de site is te lezen kan een afspraak 24 uur van de voren kosteloos worden afgezegd of verzet. Wanneer deze tijd is verstreken kunnen er kosten in rekening worden gebracht. Wanneer de cliënt te laat voor de sessie verschijnt, behoud de therapeut het recht om de sessie te beëindigen op de afgesproken tijd en de volledige kosten in rekening te brengen. Er zal redelijkerwijs rekening gehouden worden met bijzondere overmacht situaties buiten de wil van de cliënt om. Eveneens is Praktijk ViaMea ook gerechtigd om gemaakte afspraken te wijzigen. Ook hier geld dat dit tot 24 uur van te voren, in goed overleg, zal worden gedaan. Binnen 24 uur voorafgaand aan de sessie zal deze alleen kunnen worden geannuleerd door de therapeut in het geval van bijzondere overmacht- of noodsituaties. De afspraak zal dan desgewenst worden verzet. 

Betaling, facturering en vergoeding

Aan het einde van de sessie zal direct afgerekend dienen te worden, tenzij dit anders is overeengekomen. De betaling dient bij voorkeur met de pin te worden gedaan (contant is alleen gepast mogelijk). Wanneer is overeengekomen dat de betaling via factuur zal verlopen, dient de factuur binnen 14 dagen te worden voldaan per bank. Indien betaling na herinnering uitblijft, heeft Praktijk ViaMea het recht om het over te dragen aan een incassobureau en de verdere behandeling te stoppen. De tarieven zijn te vinden op website. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor mogelijke vergoeding vanuit diens aanvullende zorgverzekering. 

bottom of page